Català / Español / English  ·  TEL. 977 224 314 · EMAIL colsantpau@colsantpau.com
Català / Español / English  · 

Notícies

Auxiliars de conversa a P4

Ferma aposta per l'anglès

20-01-2023

Un dels principals objectius que es marca el Sant Pau és el coneixement i el domini de les llengües estrangeres, fent especial èmfasi en l'anglès, ja des de les primeres etapes a l'escola, a la Llar d'infants i al segon cicle d'Educació Infantil.

Per aquest motiu, l'aposta és clara, amb una presència diària de l'anglès amb la mestra especialista en llengua estrangera i els i les auxiliars de conversa nadius. 

En aquesta etapa apostem per un aprenentatge de la llengua anglesa el més vivencial possible, on els i les alumnes puguin gaudir d'experiències motivadores a partir de la manipulació, el joc, la curiositat i la descoberta. Seguint aquesta metodologia, apostem per dur a terme tant la ciència com la robòtica en anglès, així com activitats amb un sistema de projecció interactiu.

L'objectiu fonamental en les sessions d'anglès a Educació Infantil és que els i les nostres alumnes gaudeixin aprenent i vegin la funcionalitat de la llengua, fent èmfasi en la comprensió i l'adquisició de nou vocabulari. Per aconseguir-ho, les classes es realitzen completament en anglès, tot i que els alumnes puguin fer aportacions en d'altres idiomes, la mestra o l'auxiliar de conversa les reformula fent un modelatge del discurs de l'alumne. 

A EI3 hi ha una única auxiliar de conversa que està present en activitats de rutina diàries d'aula, així com en les sessions pròpiament d'anglès per ampliar i reforçar el vocabulari dels i les alumnes. A EI4 i EI5 hi ha un equip d'auxiliars de conversa que fan dinàmiques i jocs en petits grups de màxim 6 alumnes, per incentivar que els infants s'iniciïn en l'speaking i millorin la seva comprensió.

Amb el canvi d'etapa a l'Educació Primària, també augmenta l'exposició de l'alumnat a la llengua estrangera. S'introdueix per primera vegada la lectura en anglès, en la que els i les alumnes realitzen mitja hora setmanal de lectura amb contes o llibres adequats a cada curs. El paper dels i les auxiliars de conversa torna a ser clau a Primària, on es reforça la part comunicativa dels continguts treballats a l'hora d'anglès amb una hora a la setmana d'speaking. Les matèries d'Art i Robòtica es fan íntegrament en anglès, mentre que s'incorpora l'English Project, una hora a la setmana on els i les alumnes posen en pràctica l'anglès mitjançant treballs en equip i la posterior exposició dels continguts treballats a l'aula. A tot això, cal sumar-li les dues hores setmanals de la pròpia matèria d'Anglès.

Tot això es tradueix amb una exposició setmanal a l'anglès de més de sis hores.

Amb una bona base adquirida en les etapes d'Educació Infantil i Primària, els i les alumnes arriben a l'ESO preparats per aprofundir més en l'anglès. Les classes més teòriques es combinen amb la realització de diferents projectes, i és en aquesta etapa que entren en joc també les estades lingüístiques a l'estranger, sempre molt esperades pels i les alumnes.

A més, és en l'ESO on l'oralitat pren més força, ja que els i les alumnes realitzen moltes presentacions en anglès davant de la resta de companys i companyes on, a més de l'expressió oral, es treballa la desimboltura a l'hora de parlar en una llengua estrangera.

La internacionalitat és molt present a les aules d'ESO, ja que els i les estudiants realitzen diferents projectes amb escoles i institucions d'altres països, pel que el domini de la llengua anglesa és primordial. Així, entre d'altres, els i les alumnes escriuen cartes a hospitals anglesos, fan vídeos per intercanviar-los amb una escola de Calgary (Canada) o expliquen les costums i tradicions catalanes a nens i nenes d'una escola d'Eslovènia.

Tots aquests projectes requereixen un coneixement i domini de la llengua anglesa, que amb dedicació i esforç acaba tenint un assoliment molt satisfactori pels i les alumnes en acabar l'escolarització.


Xarxes socials: